Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija
– za Društvo AniMa«

Veljavnost: od 1. 12. 2019
1. Splošne določbe
Ponudnik in Organizator storitve:
Društvo AniMa, Ekartova ulica 25, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
ID za DDV: 62627830 (v nadaljevanju: organizator storitve).
Ponudnik komunikacijske poti:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma
Slovenije.
Pri storitvi »SMS Donacija – za Društvo AniMa« lahko sodelujete vsi
naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v
(nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in
sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).
Za uporabo storitve »SMS Donacija – za Društvo AniMa« ni starostnih
omejitev.
Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno
delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja
uporabnika.
Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru
izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali
drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
2. Definicije pojmov
Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Društvo
AniMa.
»SMS Donacija – za Društvo AniMa«, je organizirana dejavnost Društva
AniMa, s ciljem zbiranja sredstev za kritje stroškov operacij in
veterinarske oskrbe zavrženih živali.
Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja
Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija – za Društvo
AniMa«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in
vsebuje ključno besedo ANIMA5.
Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje
Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo ANIMA5
v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna
po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.
Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom
Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMSsporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem
storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je
določena v ceniku storitve.
Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe
Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve
»SMS Donacija – za Društvo AniMa« uporabljajo smiselno.
3. Trajanje storitve
Storitev »SMS Donacija – za Društvo AniMa« je uporabnikom omogočena
od 1. 12. 2019.
4. Postopek prijave na storitev SMS Donacija – za Društvo
AniMa
1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo
ANIMA5 na kratko številko 1919.
2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z
vsebino: »Hvala, ker nam pomagate pomagati – Društvo AniMa.
(donacija)«
5. Cenik storitve
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem
veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.
KLJUČNA
BESEDA
NAMEN SMS
SPOROČILA CENA V € DDV
ANIMA5 Donacija – za Društvo
AniMa ANIMA5
5,00 0,00 %
ANIMA5 Obvestilo za Društvo
AniMa
0,00 22,00 %
Cene vključujejo DDV.
Cene za odhodna SMS-sporočila:
vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat
veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.
Cene za različna dohodna SMS-sporočila:
posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR.
Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki:
I. zahvalno sporočilo pri donaciji -brezplačno posredovani SMS-i
uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Društvo AniMa):
II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,
III. če storitev ni na voljo.
Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:
 poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
 sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.
Uporabnik Mobi lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na račun Mobi
pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe
storitve preverijo, če je stanje na račun Mobi dovolj visoko.
Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z
veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve
Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS,
ki jih je prejel na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije
obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur
po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo
zavrže.
V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen
mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln
predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se
šteje, da je organizator storitve opravil, Telekom Slovenije pa v tem
primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da
bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.
6. Zasebnost in varstvo podatkov
Društvo za dobrobit živali AniMa in Telekom Slovenije se zavezujeta,
da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov
in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih
podatkov.
7. Reklamacije in pomoč
Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij
glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Društvo AniMa,
Ekartova ulica 25, 2204 Miklavž na Dravskem polju, e-naslov:
info@animals-mater.com. V kolikor se reklamacije nanašajo na
ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU
nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Reklamacije, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.
Ljubljana, 1. 12. 2019
organizator storitve:
Društvo za dobrobit živali AniMa

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja